Projekt "Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej"

Głuszec (Tetrao urogallus) jest największym i najrzadszym przedstawicielem kuraków w Polsce. Wymienia się go w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. Jego liczebność jest szacowana na około 500-550 ptaków żyjących w 4 izolowanych populacjach w naszym kraju.

Projekt "Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej powiązanych z terenem arboretum leśnego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Nadleśnictwie Janów Lubelski"

Zapraszamy do skorzystania z pomocy regulaminu i schematu organizacyjnego przy załatwianiu spraw w Nadleśnictwie Janów Lubelski.

Projekt "Kompleksowa ochrona żubra w Polsce"

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu POIS.02.04.00-00-0027/18 jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (pełniąca rolę Beneficjenta Wiodącego), a partnerami są Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych, w tym Nadleśnictwo Janów Lubelski. Instytucją Wdrażającą jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ)