Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Rezerwat Kacze Błota

Utworzony dla ochrony torfowiska wysokiego, boru bagiennego, fragmentów torfowisk przejściowych oraz otaczających je wydm.

Główny przedmiot ochrony rezerwatu uległ znacznej degradacji ze względu na przeprowadzone w minionych dziesięcioleciach melioracje. W wyniku przesuszenia torfowiska położone w nieckach międzywydmowych, przy stosunkowo niewielkiej miąższości torfu, uległy szybkiej degradacji i obecnie są całkowicie objęte sukcesją. Do dzisiaj zachowały się tylko nieliczne fragmenty boru bagiennego.

Jedynym zachowanym w nienaruszonym stanie przedmiotem ochrony w tym rezerwacie są wyniesienia wydmowe.

Podstawa prawna utworzenia rezerwatu: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 stycznia 1988 r.

Powierzchnia: 167,89 ha.

- Cel ochrony z aktu utworzenia: zachowanie charakterystycznych elementów dawnej Puszczy Solskiej.

- Przedmiot ochrony: torfowiska przejściowe i wysokie.