Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Projekty i fundusze

1 maja 2014 roku obchodzona była dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Portal Funduszy Europejskich poinformował wówczas, że od 2004 roku Polska otrzymała z polityki spójności ponad 82 mld euro, które zainwestowaliśmy m.in. w nowe drogi, poprawę środowiska naturalnego, szybki internet, rozwój innowacyjnych firm. Beneficjentem funduszy UE było także Nadleśnictwo Janów Lubelski.

Ostatni realizowany projekt finansowany ze środków unijnych nosił nazwę „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" i był wykonywany w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem przystąpienia do projektu była renaturalizacja siedlisk i odbudowa właściwych stosunków wodnych na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski. W ramach przedsięwzięcia w latach 2010-2012 istniejący system rowów został wyposażony w 103 urządzenia piętrzące  (42 zastawki i 61przepustów ograniczających odpływ wody z terenów leśnych). Wybudowano także 3 mnichy wodne na stawach w rezerwacie Imielty Ług oraz  2 zbiorniki  retencyjne o łącznej powierzchni 1,28 ha.  Planowana objętość wody retencjonowanej w wyniku realizacji projektu- 452 200 m3.

Spodziewanym efektem wykonanych działań będzie podniesienie poziomu wód gruntowych, zamiana szybkiego odpływu wód powierzchniowych na spowolniony odpływ gruntowy oraz inicjacja procesu renaturyzacji siedlisk wilgotnych i bagienno torfowiskowych.

Powyżej opisany program miał zasięg ogólnopolski-realizowało go 178 nadleśnictw w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

Innym znaczącym projektem realizowanym w naszym nadleśnictwie był projekt „Aktywna ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Janów Lubelski w latach 2010-2012". Projekt był kontynuacją innych programów z lat poprzednich, których celem było utrzymanie zanikającej populacji głuszca, jego siedlisk i stworzenie warunków do jej odbudowy.Działania były realizowane na terenie 11 leśnictw. Leśnictwa te położone są we wschodniej i centralnej części lasów nadleśnictwa, gdzie występują warunki środowiskowe odpowiadające głuszcowi. W ramach programu wykonywano odstrzał drapieżników, usuwano czeremchę amerykańską, wprowadzano podszyty świerkowe, neutralizowano szkodliwe nawierzchnie dróg leśnych, a także prowadzono monitoring populacji głuszca oraz działania promocyjno-edukacyjne.

Projekt był współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oprócz powyżej opisanych programów w ubiegłych latach Nadleśnictwo Janów Lubelski realizowało projekty dofinansowywane z innych źródeł zewnętrznych m. in. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W poniżej załączonej tabeli znajdą Państwo zestawienie wszystkich projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w latach 2007-2012.