Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Janów Lubelski

Zgodnie z „Krajowym Standardem Gospodarki Leśnej FSC w Polsce" Nadleśnictwo Janów Lubelski jest zobowiązane do prowadzenia monitorowania stosownie do zakresu i intensywności gospodarki leśnej. Monitoring ma na celu dokonanie oceny stanu lasu, ilości pozyskiwanych produktów leśnych, kontroli pochodzenia produktu, działań gospodarczych oraz ich wpływu społecznego i środowiskowego.


Podsumowanie wyników monitoringu gospodarki leśnej w 2015r.

(według stanu na 31.12.2015 r.)

a) zapas grubizny brutto – 12 204 tys. m3

b) powierzchnia odnowień i zalesień -  203,24 ha

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku - pobierz

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 • nasion – 4674,70 kg
 • zwierzyny – 272 szt
 • stroiszu -  0,8 mp
 • choinek – 327 szt.

e) produkcja sadzonek – 1944,87 tys szt.

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 5,95 ha

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 311,07 ha

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 17

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF:

 • obszary chronione w rezerwatach – 4347,98 ha
 • obszary chronione w parkach krajobrazowych – 30714,78 ha
 • ostoje zagrożonych i ginących gatunków -2058,73ha
 • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie – 31 169,62 ha
 • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej  - 1318,71ha
 • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 1918,96 ha
 • lasy wodochronne  - 14552,65 ha
 • lasy glebochronne – 327,96 ha
 • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 6,87 ha

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 10 096 tys. zł

k) pozyskanie drewna ogółem – 127,46 tys. m3

l) wielkość zatrudnienia – 79 etatów